بایگانی‌های کربلا | سیمای زاگرس
  • کربلا و زیستواره های حاضر در عاشورا.
  •  اکنون در جامعه ما، دسترسی به زیستواره حق و حقیقت، اگر محال نباشد اما بسیار سخت و طاقت‌فرسا می‌باشد اما دستیابی به زیستواره آزادگی و انسانیت که نماد آن حر بن یزید ریاحی بود، آسان‌تر می‌باشد و شرط اول حضور در این زیستواره، انسانیت، تفکر، تأمل و تحمل می‌باشد.   
  • ضرورت بازنمایی متوازن قیام امام حسین (ع)
  • آن حادثه عظیم تاریخ‌ساز فرضاً به نوعی نافرمانی مدنی صِرف در برابر حکومت جور فرو کاسته داده می‌شود که قرین با هجمه غیر انسانی، نابرابر و غیر اخلاقی حکومت یزید و یزیدپیشگان بوده است. 
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس