بایگانی‌های جسد سوخته یاسوج | سیمای زاگرس
  • کشف جسد سوخته در یاسوج
  • عصر امروز جمعه چهارم بهمن ماه ۹۸ جسد سوخته مردی حدوداً ۲۶ ساله در حاشیه جاده خاکی بعد از  پلیس راه یاسوج به اصفهان کشف شده است.
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس