بایگانی‌های تخصیص آب | سیمای زاگرس
  • اولویت باتامین آب شرب بچه شیرخوار است نه طرح های بی ثمر!
  • منطق و قانون ایجاب می کند در شرایطی که جمعیتی با حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر در منطقه سررود شمالی همچون مادوان و بلهزارها با کمبود شدید منابع آبی مواجه هستند سزاوار نیست که آب شرب مورد نیاز یک کودک شیرخوار قطع شود تا آب یک طرح گردشگری با نتایجی نامشخص تامین شود.
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس