بایگانی‌های تجارت جهانی | سیمای زاگرس
  • پیش بینی تعلیق سیستم تجارت جهانی ظرف چند روز آینده!
  • مخالفان آمریکا اعلام نمودند که این کشور سازمان تجارت جهانی (WTO) را مجبور به متوقف کردن فعالیت خود از اوایل چهارشنبه آینده نموده است، در نتیجه کل سیستم سازمان تجارت جهانی فرو می ریزد و قوانین تجارت جهانی به صورت عملی از بین می روند. 
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس