۲۰:۴۴:۲۷ - چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
احتمال افزایش مالیات فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۸ / مودیان مالیاتی ملزم به ارائه اسناد هزینه ای هستند.
باتوجه به حذف ضریب علی الراس، تعیین سود و زیان مودیان براساس رسیدگی به اسناد و مدارک آنها انجام خواهد شد و بنابراین در صورتی مودیان اسناد و مدارک هزینه ای قابل ارائه نداشته باشند، قطعاً درآمد مشمول مالیات آنها بسیار فراتر از مبالغ سال های قبل تعیین خواهد شد.   سیمای زاگرس به نقل […]

باتوجه به حذف ضریب علی الراس، تعیین سود و زیان مودیان براساس رسیدگی به اسناد و مدارک آنها انجام خواهد شد و بنابراین در صورتی مودیان اسناد و مدارک هزینه ای قابل ارائه نداشته باشند، قطعاً درآمد مشمول مالیات آنها بسیار فراتر از مبالغ سال های قبل تعیین خواهد شد. 

سیمای زاگرس به نقل از رسانه مالیاتی:  مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد گفت در سال ۹۸ سیستم تعیین مالیات علی الراس حذف می شود و تعیین مالیات فعالان اقتصادی براساس مدارک و اسناد معتبر هزینه ای انجام خواهد شد.


محمدعلی غفاری با اشاره به حذف استفاده از دفترچه ضرائب مالیاتی که پیشتر در شیوه تعیین مالیات به روش علی الراس مورد استفاده قرار می گرفت،اظهار داشت که مودیان مالیاتی می بایست ضمن ارائه به موقع اظهارنامه نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته هزینه ای خود اقدام کنند تا هزینه آنها مورد تایید قرار گیرد.


وی تصریح کرد که پذیرش هر هزینه ای از فعالان اقتصادی در تعیین مالیات عملکرد ۹۸ مستلزم ارائه فاکتور و اسناد معتبر است و هرفعال اقتصادی که مستندات مثبته ارائه ندهند، مشمول جریمه های سنگین خواهد شد.
طبق قانون، باتوجه به حذف ضریب علی الراس، تعیین سود و زیان مودیان براساس رسیدگی به اسناد و مدارک آنها انجام خواهد شد و بنابراین در صورتی مودیان اسناد و مدارک هزینه ای قابل ارائه نداشته باشند، قطعاً درآمد مشمول مالیات آنها بسیار فراتر از مبالغ سال های قبل تعیین خواهد شد.
در صورت عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، ضمن محرومیت از تمامی معافیت های قانونی، این دسته از مودیان مشمول جرائم مندرج در مفاده ماده (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم خواهد شد و جرائم آنها غیرقابل بخشودگی خواهد بود و سازمان مکلف است برای این دسته از مودیان اظهارنامه برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان تهیه و به موجب برگ تشخیص صادره نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس