۱۳:۳۶:۱۹ - سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷
تصاویر برگ ریزان پاییز در گچساران بام نفت ایران
تصاویر برگ ریزان پاییز در گچساران بام نفت ایران سیمای زاگرس به نقل از نیک نفت:   تصاویر زیبایی از مناظر پاییزی گچساران بام نفت ایران

تصاویر برگ ریزان پاییز در گچساران بام نفت ایرانسیمای زاگرس به نقل از نیک نفت:   تصاویر زیبایی از مناظر پاییزی گچساران بام نفت ایران

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس