۱۲:۵۶:۲۸ - شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷
خیز مدیر دو تابعیتی ایرانی – عراقی برای صندلی مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران!
م.م.ف که هم اکنون مدیرعامل یکی از شرکت های نفت و گاز زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران است در تلاش است که جانشین “کاردر” در شرکت ملی نفت شود. سیمای زاگرس به نقل از نیک نفت:  “م.م.ف” که تابعیت ایرانی- عراقی دارد و هم اکنون مدیرعامل یکی از شرکت های نفت و گاز زیر مجموعه […]

م.م.ف که هم اکنون مدیرعامل یکی از شرکت های نفت و گاز زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران است در تلاش است که جانشین “کاردر” در شرکت ملی نفت شود.سیمای زاگرس به نقل از نیک نفت:  “م.م.ف” که تابعیت ایرانی- عراقی دارد و هم اکنون مدیرعامل یکی از شرکت های نفت و گاز زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران است در تلاش است که جانشین “کاردر” در شرکت ملی نفت شود!

 “م.م.ف” تابعیت ایرانی- عراقی دارد و محل تولد وی نیز در شناسنامه بغداد ثبت شده است.

وی که هم اکنون مدیرعامل یکی از شرکت های نفت و گاز زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران است در تلاش است که جانشین “کاردر” در شرکت ملی نفت شود!

 امید است نهادهای نظارتی و امنیتی با حساسیت و دقت عمل بیشتری موضوع دو تابعیتی وی را بررسی نمایند. 

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس