۰:۲۹:۲۵ - پنج شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
نگاهی تصویری به زندگی یک خانواده عشایر در شهرستان کهگیلویه
شهرستان کهگیلویه بیش از شش هزار خانوار عشایر دارد که نقش مهمی در اقتصاد و به خصوص تولیدات دامی استان کهگیلویه و بویراحمد ایفا می کنند.   سیمای زاگرس به نقل از ایرنا:  شهرستان کهگیلویه بیش از شش هزار خانوار عشایر دارد که نقش مهمی در اقتصاد و به خصوص تولیدات دامی استان کهگیلویه و […]

شهرستان کهگیلویه بیش از شش هزار خانوار عشایر دارد که نقش مهمی در اقتصاد و به خصوص تولیدات دامی استان کهگیلویه و بویراحمد ایفا می کنند. 

سیمای زاگرس به نقل از ایرنا:  شهرستان کهگیلویه بیش از شش هزار خانوار عشایر دارد که نقش مهمی در اقتصاد و به خصوص تولیدات دامی استان کهگیلویه و بویراحمد ایفا می کنند.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس